Privacy reglement

1.          Introductie

1.1.      Dit document (de Privacyverklaring) beschrijft hoe Budgetcoach West gezeteld te Noordwijk, kantoorhoudend te Alk 35, 2201 XL Noordwijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62954741 (Budgetcoach West) persoonsgegevens verwerkt van website bezoekers van www.budgetcoachwest.nl (hierna gezamenlijk Gebruikers).

Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform de algemene privacyverklaring van Budgetcoach West.

2.          Persoonsgegevens

2.1.      Budgetcoach West verwerkt de volgende (categorieën van) persoonsgegevens die Gebruikers verstrekken aan Budgetcoach West:

·     NAW-gegevens;

·     Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres);

·     Alle gegevens met betrekking tot de financiële situatie (inkomsten, uitgaven, schulden componenten);

·     Surfgedrag op de website en online identifiers zoals IP-adres, browsertype en operating system.

3.          Grondslagen voor gegevensverwerking

3.1.      Budgetcoach West verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor de verwerking of wanneer dit noodzakelijk is in het licht van precontractuele maatregelen. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer dit noodzakelijk is ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer het noodzakelijk is om persoonsgegevens te verwerken om gerechtelijke procedures te voeren of wanneer wij via het gebruik van functionele en privacy vriendelijk ingestelde analytische cookies op onze website persoonsgegevens verkrijgen ter beveiliging of optimalisatie van onze website. Indien u hier specifieke vragen over heeft, kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens die onderaan deze Privacyverklaring worden vermeld.

Wanneer Budgetcoach West persoonsgegevens verwerkt op basis van toestemming van de Gebruiker, dan zal Budgetcoach West deze toestemming afzonderlijk vragen. De Gebruiker mag de toestemming altijd weer intrekken (zie hierna onder “Privacyrechten”). Budgetcoach West wijst erop dat het intrekken van de gegeven toestemming de rechtmatigheid van de verwerking van de persoonsgegevens vóór de intrekking van de toestemming onverlet laat.

4.          Doeleinden

4.1.      Budgetcoach West verwerkt bovenstaande persoonsgegevens van Gebruikers voor onderstaande doeleinden. Bij specifieke vragen hierover kan contact worden opgenomen via de contactgegevens die onderaan deze Privacyverklaring worden vermeld.

a.     om een afspraak in te plannen met een persoonlijke coach;

a.     om contact met Gebruikers te kunnen houden en met hen te kunnen communiceren;

b.     om opdrachten van Gebruikers te kunnen uitvoeren;

c.      tijdens coach-, monitor- en financieel beheer trajecten;

d.     het analyseren van het gebruik van de website met als doel de werking van het website te verbeteren;

e.     het voldoen aan wet- en regelgeving.

f.     het voldoen aan wet- en regelgeving.

5.          Bewaartermijnen

Budgetcoach West bewaart de persoonsgegevens van Gebruikers die door de Gebruiker zijn verstrekt. De persoonsgegevens worden bewaard gedurende de periode van het coach-, monitor- of financieel beheer traject plus 1 maand na beëindiging van het desbetreffende traject.

Ten aanzien van de bewaartermijnen die gelden voor de persoonsgegevens die via het gebruik van cookies worden verkregen wordt naar het Cookiebeleid verwezen.

De hierboven genoemde specifieke bewaartermijnen kunnen worden verlengd indien wettelijke bewaarplichten van toepassing zijn/worden. Ook kan Budgetcoach West de persoonsgegevens langer bewaren indien dit nodig is voor het afwikkelen van incidenten en/of geschillen.

6.          Delen met derde partijen

6.1.      Budgetcoach West verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden (‘ontvangers’ in de zin van de privacywetgeving), tenzij dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de in deze Privacyverklaring omschreven doeleinden, wanneer dit wettelijk verplicht is of wanneer u hier toestemming voor heeft gegeven. De derden aan wie de persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld, zijn verplicht om vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. In verband met de in artikel 4 benoemde doeleinden, kan Budgetcoach West persoonsgegevens van Gebruikers delen met:

a.     personen die werkzaam zijn bij het bij Budgetcoach West;

b.     bedrijven die IT diensten leveren aan Budgetcoach West;

c.      bevoegde autoriteiten;

d.     schuldeisers;

e.     derden die betrokken zijn bij een voorgestelde of feitelijke zakelijke transactie;

f.      overige derde partijen die persoonsgegevens van Gebruikers, namens Budgetcoach West en voor Budgetcoach West verwerken.

7.          Privacy rechten

7.1.      De Gebruiker heeft de volgende rechten ten aanzien van de verwerking van diens persoonsgegevens door Budgetcoach West:

a.     het recht om te verzoeken of Budgetcoach West persoonsgegevens van de Gebruiker verwerkt en indien dit het geval is, op inzage in deze persoonsgegevens;

b.     het recht op rectificatie van persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;

c.      het recht om persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’);

d.     het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens of om de verwerking van de persoonsgegevens te beperken;

e.     het recht om toestemming voor verwerking van de persoonsgegevens in te trekken, indien de verwerking op toestemming is gebaseerd;

f.      het recht op ontvangst of afgifte van de persoonsgegevens aan een door u aangewezen derde in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm (‘recht op data portabiliteit’).

Om deze rechten uit te oefenen kan contact worden opgenomen met Budgetcoach West via de contactgegevens die onderaan deze Privacyverklaring worden vermeld.

7.2.      Om te voorkomen dat Budgetcoach West informatie aan een verkeerde persoon verstrekt, kan Budgetcoach West om aanvullende informatie vragen om de identiteit van de Gebruiker te controleren. In beginsel informeert Budgetcoach West uiterlijk binnen een maand na ontvangst van het verzoek of Budgetcoach West aan het verzoek kan voldoen. Deze termijn kan in specifieke gevallen, bijv. wanneer sprake is van een complex verzoek, met twee maanden worden verlengd. Over een dergelijke verlenging zal Budgetcoach West de Gebruiker uiterlijk binnen een maand na ontvangst van het verzoek informeren. Op grond van de toepasselijke privacywetgeving kan Budgetcoach West onder bepaalde omstandigheden een verzoek weigeren. Indien dit het geval is, zal Budgetcoach West uitleggen waarom. Meer informatie over (de uitoefening van) privacy rechten is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

8.          Klachten

8.1.      Wanneer een Gebruiker een klacht heeft over de verwerking van persoonsgegevens door Budgetcoach West dan probeert Budgetcoach West hier samen met de Gebruiker uit te komen. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, dan heeft de Gebruiker het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer de Gebruiker in een ander land van de Europese Unie woont of werkt, kan een klacht (eveneens) worden ingediend bij de toezichthouder in dat land.

9.          Beveiliging

9.1.      Budgetcoach West heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Voor vragen over de beveiliging van persoonsgegevens, of indien bij vermoedens of aanwijzingen van misbruik hebt, kan contact worden opgenomen via info@budgetcoachwest.nl.

10.          Cookies

10.1.    Budgetcoach West maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar ons Cookiebeleid. Indien door het gebruik van cookies persoonsgegevens, zoals IP-adressen worden verwerkt, is deze Privacyverklaring onverkort van toepassing.

11.          Websites van derden

11.1.    Het Platform bevat hyperlinks naar websites van derden. Budgetcoach West neemt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van gegevens door, of de privacyregels die van toepassing zijn op, deze websites en raadt Gebruikers daarom aan de privacy verklaringen van deze websites door te lezen.

12.          Wijzigingen

12.1.    Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15 november 2020. Budgetcoach West behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. De meest recente versie van deze Privacyverklaring zal steeds op onze website worden geplaatst. Indien sprake is van substantiële wijzigingen die een of meer betrokkenen in aanmerkelijke mate kunnen treffen, streeft Budgetcoach West er naar om deze betrokkenen hierover rechtstreeks te informeren.

13.          Contact

13.1.    Gebruikers kunnen contact opnemen met Budgetcoach West door een mail te sturen naar info@budgetcoachwest.nl telefonisch op +31 (0) 71 36 19009, of door het versturen van een brief aan:

Budgetcoach West

Alk 35

2201 XL  Noordwijk